تابلو فرمان

تابلو فرمان هتل

امکان نمایش پیام های مشخصی مانند : مزاحم نشوید ، نظافت اتاق ، حضور میهمان در اتاق و …