پاور سوئیچ

پاور سوئیچ AB-E1

سیستم پاور سوئیچ برای صرفه جویی یا پایین آوردن مصرف برق برای منازل یا هتلها پیشنهاد می گردد .

پاور سوئیچ AB-E2

سیستم پاور سوئیچ برای صرفه جویی یا پایین آوردن مصرف برق برای منازل یا هتلها پیشنهاد می گردد .

پاور سوئیچ AB-E3

سیستم پاور سوئیچ برای صرفه جویی یا پایین آوردن مصرف برق برای منازل یا هتلها پیشنهاد می گردد .