سامانه حضورغیاب و پرسنلی عقیق


سامانه پرسنلی با در نظر گرفتن نیازهای پرسنل ، واحد اداری – مالی و مدیران سازمان می تواند انواع قوانین مجاز ، محدودیتها ، فرم ها و نیازمندی های پرسنلی را پوشش دهد این در حالی می باشد که با طراحی ساده فرم های سامانه سعی شده با حداقل دانش کار با رایانه کارمندان و مدیران بتوانند در حداقل زمان با بیشترین دقت گزارشات مورد نیاز خودرا تهیه و بهره برداری نمایند .


راهکارهای حضورغیاب و کنترل تردد


دستگاه های حضورغیاب و کنترل تردد امکاناتی را به یک سازمان می دهند تا با بکارگیری انواع مختلف از آنها اعم از کارتی، اثر انگشتی،تشخیص چهره و تشخیص عنبیه چشم اقدامات لازم جهت کنترل تردد به قسمت های مختلف سازمان را مدیریت و کنترل نمایند.البته کاربرد اصلی این قبیل دستگاه ها که سابقه زیادی در کاربرد آنها وجود دارد مدیریت حضور و غیاب کارکنان می باشد.


برنامه نویسی وتولید نرم افزارهای سفارش مشتری


دستگاه های حضورغیاب و کنترل تردد امکاناتی را به یک سازمان می دهند تا با بکارگیری انواع مختلف از آنها اعم از کارتی، اثر انگشتی،تشخیص چهره و تشخیص عنبیه چشم اقدامات لازم جهت کنترل تردد به قسمت های مختلف سازمان را مدیریت و کنترل نمایند.البته کاربرد اصلی این قبیل دستگاه ها که سابقه زیادی در کاربرد آنها وجود دارد مدیریت حضور و غیاب کارکنان می باشد.